"Một cửa" cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân

Thứ sáu - 25/09/2020 09:31
Áp dụng sáng kiến "cải cách hành chính"
Áp dụng sáng kiến "cải cách hành chính"
            “Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” nhằm đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  Do vậy, bên cạnh trình độ chuyên môn, yêu cầu đặt ra đội ngũ cán bộ công chức cần phải có đó là: Trách nhiệm, đạo đức và phong cách công vụ. Để xây dựng chính quyền thân thiện và phục vụ người dân tốt hơn, mỗi cán bộ công chức cần phải nêu cao ý thức về quyền, nhiệm vụ được phân công. Đây cũng là một trong những việc làm quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

   
           
            Là cấp chính quyền cơ sở, nên trực tiếp giải quyết rất nhiều việc của người dân. Trong 9 tháng qua, tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa của UBND xã Triệu Long đã tiếp nhận 1564 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính, trong đó, hồ sơ sớm hạn đạt 99.5%. Để đáp ứng yêu cầu công việc, cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực đã không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Ngoài việc UBND xã đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa ở địa phương. UBND xã đã áp dụng sáng kiến “ Cải cách hành chính” như có màn hình chiếu thông tin khi công chức xử lý để người dân dò lại xem có đúng với giấy tờ của chính họ không, đồng thời có sổ tay hướng dẫn thủ tục hành chính để người dân khác trong lúc chờ đợi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định để đở mất thời gian và tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước.